Fundacja Bookowski

Celem Fundacji jest działalność kulturalno-edukacyjna, w szczególności w zakresie:
1) promowania czytelnictwa w różnorodnych grupach docelowych,
2) kreowania i wzmacniania pozycji i roli księgarń kameralnych jako lokalnych ośrodków kultury,
3) prowadzenia działań animacyjnych i kulturotwórczych budujących i wzmacniających społeczność lokalną,
4) promocji i wspierania kariery uzdolnionych pisarzy,
5) tworzenia otwartej przestrzeni dialogu o współczesnej kulturze,
6) tworzenia treści krytycznoliterackich przy wykorzystaniu różnych mediów.

Fundacja realizuje cele statutowe między innymi poprzez poniższe działania:
1) organizację spotkań autorskich stwarzających przestrzeń do spotkania autora z czytelnikami,
2) projektowanie i organizację klubów dyskusyjnych dla zróżnicowanych grup docelowych stwarzających przestrzeń do wymiany opinii oraz budujących lokalne społeczności,
3) inicjowanie i organizację innowacyjnych projektów kulturalnych,
4) organizację innych wydarzeń kulturalnych, np. wystaw, koncertów, warsztatów, pokazów filmowych,
5) projektowanie i organizację działań promujących aktywność czytelniczą wśród dzieci i młodzieży,
6) organizację konkursów promujących czytelnictwo,
7) publikowanie treści opiniotwórczych i kulturotwórczych w lokalnych mediach,
8) współpracę z innymi instytucjami działającymi w obszarze kultury i edukacji,
9) zabieranie głosu w publicznej debacie dotyczącej kreowania kultury w ramach dzielnicy oraz miasta,
10) tworzenie programów edukacyjnych i kulturalnych dla biznesu i instytucji,
11) organizację interdyscyplinarnych festiwali.

Nr konta bankowego: 89 1870 1045 2078 1079 7898 0001
KRS: 0001073243